На ток или на дизел?

сп. Строителна техника, 2012, Бр. 2
02.05.2012

Динамиката на цените на горивата през последните години принуди голяма част от фирмите в добива на инертни материали да преосмислят концепциите си за производство. Все по-често у нас се правят инвестиции в стационарни трошачно-пресевни инсталации, използващи електричество. От друга страна, мобилните трошачни и пресевни машини на дизел са много подходящи при определени приложения или условия за работа. Но каква е точно разликата в себестойността на готовия продукт при използване на дизел и електричество?

[✕]

Динамиката на цените на горивата през последните години принуди голяма част от фирмите в добива на инертни материали да преосмислят концепциите си за производство. Все по-често у нас се правят инвестиции в стационарни трошачно-пресевни инсталации, използващи електричество. От друга страна, мобилните трошачни и пресевни машини на дизел са много подходящи при определени приложения или условия за работа. Но каква е точно разликата в себестойността на готовия продукт при използване на дизел и електричество?

Конкретното цифрово изражение при използване на енергия от различен тип очевидно изисква сравнението да бъде направено на една и съща машина, като се променя само видът на задвижването. Много удобна в това отношение се оказва набиращата популярност при мобилната техника опция DualPower - машината излиза заводски със стандартното си задвижване с дизелов двигател, но разполага и с алтернативно - електрическо, което ползва захранване от мрежата. И тъй като при Powerscreen всички пресевни инсталации могат да бъдат изпълнени по този начин, това предполага лесно и точно изчисляване на разходите и формиране на съответните себестойности на готовия продукт. В случая за пример вземаме машина за предварително пресяване (скалпиране) Powerscreen Warrior 1800.

Разходи за придобиване и експлоатация
Преди да разгледаме калкулациите, направени в двете таблици, да направим някои уточнения. Най-напред е важно да се отбележи, че в себестойността на преработената продукция не влизат само разходите за дизел или електричество. Прецизността и достоверността на изчисляване изисква да разгледаме въпроса като инвестиция и нейната възвращаемост във времето. За целта обикновено дилърите (в случая Пауерскрийн-България)разполагат със специализиран софтуер, с чиято помощ сметките се правят бързо. За тези от нашите читатели, които биха искали да вникнат по-задълбочено в технологията на прецизно изчисляване на разходите за придобиване и експлоатация, и в резултат конкретна себестойност на тон произведена продукция, препоръчваме статиите по тази тема от бр. 1 и 2 от 2008 г.

Изходна информация
Коректното и конкретно изчисляване на разходите и себестойностите при използване на дизел или електричество изискват от своя страна също коректни и конкретни изходни данни (виж таблиците). Най-напред залагаме преработвания материал - средноабразивен варовик. Съответно уточняваме видовете ситови плоскости на двете нива на машината: на горното тип "гризли", а на долното - обикновено плетено сито. Посочваме и цените на Powerscreen Warrior 1800 в обичайното изпълнение и с опция DualPower, която още отначало виждаме, че натоварва стойността на машината с допълнителни 23 000 евро. Приемаме, че оборудването ще се амортизира за 5 години (допълнително може да се експериментира в сметките с 6, 7 или 8 години) и в края на периода имаме 10% остатъчна стойност.
За да не усложняваме анализа, приемаме, че машината ще бъде платена от клиента на 100% при доставката - възможно е да се изчисляват варианти при различни условия, в т.ч. и дългосрочни, като например лизинг, което се прави обикновено със специализиран софтуер. Залагаме 2000 часа работа на година. Това е усреднена стойност, като с този параметър също може да се експериментира: 1500 часа, 2500 часа и т.н. При производителност 320 т/ч се получават 640 000 т продукция годишно.
Следват няколко параметъра, които се предлагат на база усреднени стойности и опит на производителя или местния дилър: една седмична инспекция и обслужване на машината, продължаваща 2 човекочаса; 40 работни седмици през годината; ставка за труд 5 евро/час; разход на гориво 20 л дизел/час или електричество 60 кВтч и подмяна на ситовите плоскости, което за 640 000 т струва 38 972 евро.
Съответно имаме подобни числа и по отношения на дизеловия двигател. В случая неговото масло (10 л) се сменя на всеки 250 ч. Залагаме цена 6 евро за литър масло, както и 0,60 евро/час разходи за филтри и други консумативи и резервни части по двигателя. Съществен момент от калкулацията е предвиденият основен ремонт на дизеловия двигател при достигане на 10 000 часа работа, т.е. в края на заложения 5-годишен период, оценен от производителя на 7198 евро. Всички сметки посочени дотук за дизеловия двигател отпадат в таблицата, където се разглеждат разходите за работа на електричество.
Калкулацията изисква залагане на текущи или усреднени цени на дизеловото гориво, например 1,15 евро/л, и електричество 0,06 евро/кВтч. Накрая се посочва също един особен параметър, който се предлага на база усреднени стойности и опит на производителя или местния дилър: подмяна на различни части по машината (на база 5-годишен период) на стойност 2,3% от цената на придобиването й.Сметката, моля
След като изяснихме изходната информация, насочваме изцяло вниманието си към последния ред в двете таблици. Първото нещо, което прави впечатление е, че при така заложените параметри, себестойността на тон продукция, преработена от Powerscreen Warrior 1800, се различава драстично във вариантите на дизел и на електричество: 0,20 евро/т срещу 0,14 евро/т в полза на електрическото задвижване на машината. Още по-ясно това личи от общите годишни разходи: 127 467 евро срещу 90 216 евро. Разликата е цели 37 251 евро само за първата година. По-бързите в смятането може би вече са се досетили, че допълнителната стойност на опцията DualPower - 23 000 евро, ще се избие още през първата година, при което все пак ще се спестят 14 251 евро. За 5 години електрическото задвижване спестява общо 163 255 евро (5х37 251 евро - 23 000 евро).
Детайлният анализ показва, че най-голямото перо при работа на дизел е самото гориво - 46 000 евро срещу само 7200 евро разходи за електричество годишно. При електрическото задвижване, както споменахме по-горе, отпадат разходите по смяна на масло и филтри и основният ремонт на дизеловия двигател - общо 3120 евро годишно. Всъщност вариантът DualPower изисква повече общи разходи за подмяна на резерви части - 4934 евро годишно срещу 4405 евро за стандартната версия с дизелов двигател. Но и тази разлика от 529 евро е 6 пъти по-малка в полза на електрическото задвижване.
Допълнителен анализ може да се направи и по фракции: например при взривен варовик със стандартна зърнометрия ще се получават около 196 т/ч над 120 мм, около 46 т/ч 40 - 120 мм и около 78 т/ч 0-40 мм. Според последващата им преработка тяхната собствена себестойност ще влезе в общата себестойност на крайния продукт, продаван на клиентите.
Разбира се, получените резултати не могат да бъдат гарантирани на 100% в реалната експлоатация на машината, но са много добър ориентир и база за вземане на конкретни решения.

Данаил Николов

<< Обратно към новините