НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

БМФ Порт Бургас с дигитална форма за освобождаване на контейнери

сп. Логистика, 2019, бр.10
23.12.2019

БМФ Порт Бургас с дигитална форма за освобождаване на контейнери

За пореден път „БМФ Порт Бургас“ ЕАД следва световните тенденции за дигитална трансформация, като имплементира дигитална форма за освобождаване на контейнери съвместно с Агенция „Митници“.

[✕]

За пореден път „БМФ Порт Бургас“ ЕАД следва световните тенденции за дигитална трансформация, като имплементира дигитална форма за освобождаване на контейнери съвместно с Агенция „Митници“, Териториална дирекция Южна морска. Освобождаването на контейнери се осъществява чрез специално разработен от „БМФ Порт Бургас“ портал, имплементиран във вече работещата терминална операционна система Navis.


 

Порталът изцяло замества хартиените нареждания за експедиция, деконтейнеризация, експедиция след деконтейнеризация, проверка чрез рентгенова система и за физически контрол. Промяната в процеса на документооборота цели подобряване на качеството на обслужването, както и на качеството на предоставяните услуги.

 

Иновативен подход

Дигитализацията на координацията по освобождаването на контейнери се извършва между линейните оператори, Агенция „Митници“, спедициите и „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Новата инициатива предоставя достъп на всички оперативни звена на Агенция „Митници“ до базата данни на контейнерния терминал. Тя дава възможност в реално време да се следят статусът на всеки контейнер и местоположението му на терминала, пълната история на движение на контейнерите и превозните средства, както и заеманата гаранция за митническо складиране. Общата стратегия и иновативният подход на Агенция „Митници“ и навременното възприемане на иновациите удовлетворяват напълно всички заинтересовани страни, спомагат за устойчивото развитие на бизнеса в региона и увеличават инструментите за прилагането на митническия контрол.

За 2018 г. хартиените нареждания са 16 217, а до края на август 2019 г. броят им нараства до 14 715. Това означава, че на час са обработвани по 11 хартиени нареждания, равняващи се на 55 листа. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е екологично ориентирана компания, която непрекъснато подобрява работата си по отношение на опазването на околната среда. Компанията спазва всички приложими нормативни изисквания по околна среда. Тя се стреми всички дейности, процеси и услуги да се развиват по начин, който да осигури постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда, включително нейното замърсяване, отделянето на отпадъци в природата и намаляването на излишната консумация на енергия, хартия и други суровини.

Основни предимства

От 1 септември 2019 г. „БМФ Порт Бургас“ премина изцяло на електронно освобождаване на контейнери, като предимствата на нововъведената процедура са:

❖ улеснена процедура с цел по-бърза комуникация;

❖ елиминиране на хартиения документооборот;

❖ пестене на време и средства на спедиторските и митническите агенции;

❖ директен достъп за даване/отнемане на разрешение за експедиция;


изключване на възможността за подаване на грешни или фалшиви нареждания чрез директна връзка;

❖ липса на възможност за манипулация на съхраняваната информация;

❖ проследимост на подаваните нареждания;

❖осигурен 24/7 достъп до системата.

В изцяло обновената административна сграда на Пристанищен терминал Запад бе проведена и работна среща за разясняване на предстоящия начин на работа. На нея всички страни разполагаха с възможността да внесат предложения за рационализация на работния процес, като не пропуснаха да изкажат благодарности за инициативата, усилията и конструктивния диалог. След като дигитална форма за освобождаване на контейнери бе напълно имплементирана, бяха отчетени и улесненията за всички участващи страни, например двойно по-бързата обработка на документи от Агенция „Митници“.

Ръководството на „БМФ Порт Бургас“ представи и приоритетите на двата терминала – повишаване ефективността на пристанищните терминали, модернизация на инфраструктурата и оборудването, опазване на околната среда в съответствие с международните стандарти и привличане на транзитни товари. Именно изпълнението на тези приоритети чрез инициативи като дигитализацията превърна бургаското пристанище в атрактивен и желан партньор в морския бизнес, с ключова роля в социалното и икономическото развитие на региона.

<< Обратно към новините